03 Ιανουαρίου

΄Ωρες Εργασίας Προσωπικού ΟΤΕ Featured

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού ΟΤΕ (ΕΚΠ-ΟΤΕ), το ωράριο εργασίας των εργαζομένων του ΟΤΕ είναι εκείνο που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ, κατά την 2772 συνεδρίασή του της 18-1-2007 (θ.3) ανέθεσε στον Πρόεδρό του και Διευθύνοντα Σύμβουλο την αρμοδιότητα να καθορίζει το πλαίσιο και τις διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΚΠ-ΟΤΕ, καθώς και για τη ρύθμιση θεμάτων εργασιακών σχέσεων, γενικότερα.
Με την παρούσα Εγκύκλιο ρυθμίζονται τα θέματα Ωρών Εργασίας των εργαζομένων της Εταιρίας μας, μέσα στα πλαίσια της ανωτέρω διάταξης του ΕΚΠ-ΟΤΕ και της εκάστοτε κείμενης εργατικής νομοθεσίας.
Ο καθορισμός, με την παρούσα Εγκύκλιο, διάρκειας της παρεχόμενης εργασίας από τους εργαζόμενους της Εταιρίας σε όρια μικρότερα από τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και ο καθορισμός των λοιπών όρων παροχής εργασίας, σε καμία περίπτωση δεν περιορίζουν το δικαίωμα της Εταιρίας να επαυξήσει τη διάρκεια της εργασίας και να μεταβάλει τους λοιπούς όρους παροχής της, μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς αυτό να μπορεί να θεωρηθεί ως μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας.

Ο Καιρός

booked.net

Πρωτοσέλιδα

Ειδήσεις

Πρόσφατα 'Αρθρα

Τυχαίες Εικόνες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πατήστε ΕΔΩ για να Επικοινωνήσετε με την Α.Κ.Ε. Ομίλου Ο.Τ.Ε.