12 Νοεμβρίου

Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Επιστημονικών Υπευθύνων

Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
1.    Στον τομέα των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους, οι επιστημονικοί υπεύθυνοι:
α.  Συντονίζουν και καθοδηγούν το προσωπικό της Υ.Π.Π. (Τεχνικούς Ασφαλείας και    
     Ιατρούς Εργασίας) για την εκτέλεση του έργου τους. 
β. Εισηγούνται στην Υποδ/νση Υγειον/κής Μέριμνας - ΕΣ.Υ.Π.Π για το μέγεθος και την έκταση της απαιτούμενης συμπληρωματικής στελέχωσής της.
γ. Μεριμνούν για την επίβλεψη της καλής λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης του εξοπλισμού της Ε.Σ.Υ.Π.Π.
δ. Προσυπογράφουν τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας και το συγκεντρωτικό πίνακα απασχόλησης των Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών Εργασίας, που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 95/99 και υποβάλλονται από την Υπηρεσία στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
ε.  Συμμετέχουν στη σύνταξη και προσυπογράφουν τις διενεργούμενες μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, καθώς επίσης και τις υποδείξεις των Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών Εργασίας, που τους αποστέλλονται με τον προσφορότερο τρόπο από τους συντάκτες τους.
    Τα ανωτέρω τίθενται υπόψη της Υποδ/νσης Υγειον/κής Μέριμνας - ΕΣ.Υ.Π.Π., η οποία μεριμνά για την αποστολή των εν λόγω στοιχείων στους αρμόδιους κατά περίπτωση ΄΄εργοδότες΄΄.
2.    Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι λαμβάνουν γνώση και συμβουλεύουν την Ε.Σ.Υ.Π.Π :
α. Για τον υπάρχοντα και χρησιμοποιούμενο κατά περίπτωση εξοπλισμό.
β. Για τις περιπτώσεις συνεργασίας της Ε.Σ.Υ.Π.Π με εργαστήρια και λοιπούς εξωτερικούς φορείς καθώς και για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες.
γ. Για τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού εργασίας στην επιχείρηση.
δ. Για τις περιπτώσεις που κατά την άσκηση του έργου των Τεχνικών Ασφάλειας και Ιατρών Εργασίας και της ίδιας της Υπηρεσίας ανακύπτουν ιδιαίτερα προβλήματα που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης προκειμένου να υπάρξει συστηματική αντιμετώπισή τους.
3.    Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι:
 α. Συνυπογράφουν όλα τα βιβλία και τους φακέλους, στα οποία καταγράφονται τα στοιχεία που προβλέπεται να τηρεί η Υπηρεσία από το Π.Δ. 17/96.
 β. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση κατά περίπτωση όλων των στοιχείων, στα οποία έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας.

Ο Καιρός

booked.net

Πρωτοσέλιδα

Ειδήσεις

Πρόσφατα 'Αρθρα

Τυχαίες Εικόνες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πατήστε ΕΔΩ για να Επικοινωνήσετε με την Α.Κ.Ε. Ομίλου Ο.Τ.Ε.